Riversimple Cwmni Cadarn Hydrogen Cymru Yn Agor Rownd Ariannu £150m

Riversimple car

Postiwyd y swydd hon gyntaf ar Business News Wales.

Mae cwmni Cymru, Riversimple, wedi datblygu car celloedd tanwydd hydrogen dwy sedd wedi’i anelu at drigolion y ddinas ac mae ganddo gyflymder uchaf o 60mya.

Mae’r gwneuthurwr Riversimple bellach ar fin cychwyn ar rownd fuddsoddi gyda’r nod o godi £ 150 miliwn dros y 3 blynedd nesaf, gan chwilio am safleoedd yng Nghanolbarth a De Cymru i ddechrau ac mae’n sgwrsio â llywodraethau’r DU a Chymru ynghylch cynlluniau gweithgynhyrchu.

Gan anelu at ddechrau cynhyrchu eu eco coupe yn fasnachol, y Rasa, yn 2023, a fan fasnachol ysgafn, a ddyluniwyd ar gyfer danfon y filltir olaf, y flwyddyn ganlynol. Amcangyfrifir y byddai pob ffatri yn creu 180 – 220 o swyddi medrus gan wneud 5,000 o gerbydau’r flwyddyn.

Mae’r rownd ariannu yn ganlyniad partneriaeth newydd rhwng Riversimple a’r cwmni cyllid corfforaethol blaenllaw o Gymru, Gambit Corporate Finance LLP.

Syniad yr entrepreneur Hugo Spowers, Riversimple yw anelu at gynnig y car eco fforddiadwy, di-drafferth, hwyl-i-yrru cyntaf i gwsmeriaid, wedi’i ddarparu fel gwasanaeth cyflawn a chost-dryloyw.

Hyd yn hyn, mae’r cwmni wedi dibynnu i raddau helaeth ar ariannu torfol a grantiau i’w weld trwy’r cam Ymchwil a Datblygu felly mae hwn yn newid nodedig yn esblygiad y cwmni.

Dywedodd y sylfaenydd Hugo Spowers:

“Mae potensial Hydrogen i gyfrannu at ddyfodol ynni glân yn cael ei gydnabod yn eang ledled y byd, gan lywodraethau a’r sector preifat. Gyda’r gwaharddiad ar gerbydau peiriannau tanio ar y gorwel, nawr yw’r amser i ganolbwyntio ar ddewisiadau amgen glân ac effeithlon. Rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu cerbydau celloedd tanwydd hydrogen cyfleus a hyfyw yn fasnachol (FCEVs), yn ogystal â gweld oes newydd o weithgynhyrchu modurol yng nghanol Cymru.”

“FCEVs yw’r unig ddatrysiad di-garbon sy’n cynnig y cyfleustra y maen nhw wedi dod i’w ddisgwyl i gwsmeriaid – 3 munud i ail-lenwi ac ystod weddus. Maent yn cynrychioli cyfle unwaith mewn oes i’r DU chwarae rhan flaenllaw yn nyfodol y sector ceir, gan harneisio’r sylfaen sgiliau heb ei hail sydd gennym mewn technoleg fodurol.”

“Yn ein barn ni, mae trydan a hydrogen yn fectorau ynni cyflenwol a bydd argaeledd cerbydau trydan celloedd tanwydd a cherbydau trydan Batri (BEVs) yn datgarboneiddio’r sector trafnidiaeth yn gynt o lawer.”

Hugo Spowers, CEO Riversimple

Mae diddordeb y cyhoedd mewn ceir celloedd tanwydd hydrogen fel dewis arall yn lle ceir trydan batri yn parhau i dyfu – mae dros 4,000 o bobl eisoes wedi mynegi diddordeb mewn bod yn gwsmer i Riversimple yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd, mae Rasas yn cael ei adeiladu â llaw ar gyfer treial gyda’r cyhoedd yn y Fenni yn Sir Fynwy, a fydd yn cychwyn cyn gynted ag y bydd cyfyngiadau Covid yn caniatáu. Mae’r treial yn cael ei gefnogi gan OLEV fel rhan o’r rhaglen HTP. Mae Riversimple hefyd yn bartner yn arddangosiad Milford Haven: Energy Kingdom yn Sir Benfro, gyda chefnogaeth UKRI.

Bydd Riversimple yn gweithredu model busnes Symudedd fel Gwasanaeth (MaaS). Yn unigryw, mae hyn wedi’i integreiddio’n llawn hyd at ddyluniad y car. Am un ffi fisol ynghyd â
cyfradd milltiroedd, mae cwsmeriaid yn derbyn y cerbyd, cynnal a chadw, yswiriant, teiars a thanwydd. Mae adnewyddiadau ac uwchraddio meddalwedd yn cael eu hystyried yn.

Dywedodd Frank Holmes, partner yn Gambit Corporate Finance LLP:

“Gyda cherbydau dymunol a model busnes arloesol, rydym yn gweld Riversimple fel catalydd ar gyfer yr economi hydrogen, gan yrru’r agenda sero net yng Nghymru lle dyfeisiwyd y gell tanwydd, a thu hwnt.”