Hwb Hydrogen am Caergybi

Cyhoeddwyd y post hwn cyntaf gan Business Live

Mae cynlluniau ar gyfer canolbwynt hydrogen ar gyfer Caergybi gam yn nes gyda chyhoeddiad cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer cam cychwynnol y datblygiad.


Y cyntaf o’i fath yng Nghymru, mae’r canolbwynt i’w ddatblygu gan fenter gymdeithasol Ynys Môn, Menter Môn, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn.


Mae’n rhan o weledigaeth rhaglen Ynys Ynys Ynys Môn i greu swyddi, twf economaidd a ffyniant trwy fanteisio ar nifer o brosiectau trawsnewidiol ar yr ynys.


Bydd y datblygiad newydd hwn hefyd yn sicrhau bod y sir ar flaen y gad yn y sector hwn sy’n dod i’r amlwg – gyda’r tanwydd o bosibl yn cael ei ddefnyddio i bweru HGVs a llongau.


Mae Parc Cybi wedi’i nodi fel y safle mwyaf addas ar gyfer lleoli’r canolbwynt – oherwydd ei agosrwydd at y porthladd a’r A55.


Byddai’n cynnwys cyfleuster cynhyrchu hydrogen canolog a gorsaf lenwi; a dosbarthiad hydrogen wedi hynny i rwydwaith o ddefnyddwyr terfynol, gan gynnwys gorsafoedd llenwi lloeren mewn lleoliadau penodol.


Bydd yr Hwb yn creu 20-30 o swyddi cychwynnol ac yn helpu i gefnogi dros 500 mewn busnesau lleol. Mae gan y gwariant cyfalaf amcangyfrifedig ar gyfer y prosiect peilot ystod o rhwng £ 4.8m i £ 7.3m.


Mae buddion hydrogen wedi cael eu galw ers amser maith fel tanwydd allyriadau sero i’w gludo, storfa ynni tymor hir yn ogystal ag ar gyfer gwresogi cartrefi. O’u gweld fel cam cyntaf, byddai’r cynigion yn gweld cynhyrchu hydrogen yng Nghaergybi yn ogystal â chanolfan dosbarthu tanwydd.


Derbyniwyd mynegiadau o ddiddordeb yn y prosiect a’i gyfleoedd i ehangu – sy’n ymestyn i gynigion partneriaeth goncrit mewn rhai achosion o bob rhan o’r DU ac yn rhyngwladol.


Dywedodd Dafydd Gruffydd, rheolwr gyfarwyddwr Menter Môn: “Rydym yn gyffrous ein bod yn gwneud y cyhoeddiad hwn ac yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi clustnodi £ 105k cychwynnol fel y gallwn symud ymlaen gyda dyluniad technegol y prosiect.


“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn, i helpu i sicrhau bod Caergybi mewn sefyllfa wych i arwain y ffordd mewn sector gyda chymaint o gyfleoedd i’r rhanbarth ehangach o ran swyddi, sgiliau a’r cyflenwad cadwyn.


“Mae’r canolbwynt newydd hefyd yn cyd-fynd yn dda â phrosiectau Menter Môn eraill, yn benodol Morlais – ein cynllun ynni llanw 240MW oddi ar arfordir yr Ynys Sanctaidd.


“Yn wyneb y gobaith o sicrhau adferiad gwyrdd ar ôl pandemig, mae’r amser yn iawn i sicrhau bod hydrogen yn rhan o ymdrechion i ddatgarboneiddio ein heconomi.”


Wrth siarad am y datblygiad, dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: “Mae gan Ynys Môn y seilwaith, yr arbenigedd, ac yn bwysig y parodrwydd i symud yr agenda hon yn ei blaen, felly rydym yn falch o gefnogi’r cam cyntaf hwn.


“Rwy’n credu y gallwn wneud i hydrogen weithio i ni yma yng Nghymru ac rwy’n awyddus i helpu i sicrhau y gall chwarae rhan wrth i ni ymdrechu i gyrraedd ein targed sero carbon net.”


Mae’r cynlluniau wedi denu cefnogaeth gan gyflogwyr lleol mawr gan gynnwys Stena Line, Delsol yn ogystal â SP Energy Networks. Mae partneriaid yn y sectorau cyhoeddus ac Ymchwil a Datblygu hefyd wedi taflu eu cefnogaeth y tu ôl i’r cynnig.


Yn ogystal â Chyngor Sir Ynys Môn, maent yn cynnwys Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) a Choleg Menai.


Y Cynghorydd Bob Parry yw deiliad portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo yng Nghyngor Sir Ynys Môn.


Ychwanegodd: “Mae hwn yn gyfle cyffrous mewn sector sy’n dod i’r amlwg, sy’n cyfrannu at weledigaeth Rhaglen Ynys Ynni Cyngor Sir Ynys Môn. Mae gan y prosiect newydd hwn y potensial i greu buddion economaidd sylweddol, gan gynnwys cyfleoedd cyflogaeth mawr eu hangen i’n pobl ifanc. “


Dywedodd Aelod Seneddol Ynys Mon Virginia, Virginia Crosbie: “Rydw i wedi fy ysbrydoli gan y gwaith sy’n digwydd ar Ynys Môn. Ar hyd a lled ein harloeswyr ‘Energy Island’ yn adeiladu einfory, a thrwy helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd maent yn datrys y materion mwyaf sy’n wynebu nid yn unig y DU, ond y byd i gyd. ”